Проекти

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ:


УЧАСТВАЩИ
СТРАНИ

ИНИЦИАТИВА НА
ЕС/ ПРОГРАМА/ПРОЕКТ

СУМА
( EUR)

Румъния
България
Mалта
Гърция
Турция

Програма „Младежта в действие“;
Приоритет 4 – Подпомагащи системи за
младежта
4.3 – Обучение и създаване на мрежи

12580,00

България
Сърбия

European union external actions
Програма “ Exchange II „; под-изпълнител

13410,00

България
Сърбия

Оперативен грант, програма IPA; Финансово подпомагане на социално – икономически инициативи, под-изпълнител

4760,00

Холандия, Португалия, Швеция, България и Австрия

Проект: „Key players! Youth and Active
Lifestyle in Europe“
Програма „Младежта в действие“

62000,00

България
Сърбия

Проект “Нова Енергия за Стара Планина“
Програма IPA ТГС България – Сърбия,
CCI Number 2007CB16IPO006

142602,50

1.Програма “ Младежта в действие „

Приоритет 4 – Подпомагащи системи за младежта

Име на проекта: Младежка енергия

Проектът имаше за цел да се организира посещение в Синая, Румъния на 14 участника – младежи от Румъния, Малта, Гърция, България и Турция, които да изготвят бъдещ съвместен проект в сферата на енергийната ефективност. Основната задача на проекта беше да има активен принос по въпросите на енергийната ефективност и да разпространи информацията относно ефективното използване на енергийните източници във всяка една от общностите на местно ниво на всеки един от партньорите, включени в проекта.

2. Проект: “Организиране на работно посещение в България”

Организиране на работно посещение в България на представители на община Княжевац, община Сокобаня, Регионална Агенция за Развитие – RARIS; фирми, предоставящи услуги в туризма, заети в туризма и хора, отговарящи за развитието на туризма ( общо 15 човека от Сърбия ), на които да бъдат представени успешни примери на проекти в сферата на туризма в България. Продължителността на посещението беше пет дни.

3. Съгласно договор No.380-1/10 с Регионална агенция за развитие на Източна Сърбия и във връзка с реализацията на част от дейностите по Оперативен грант от Делегациятa на ЕС в Сърбия, Сдружение “ Европейски перспективи “ предостави следните услуги: Разработване на Анализ относно нуждите от услуги на офисите за Местно Икономическо Развитие в 8 общини на Тимочкия регион. Анализът беше предназначен да подпомогне по-добрата координация на услугите, предоставяни в сферата на местното икономическо развитие на Тимочкия регион.

4. Проект : Key players! Youth and Active Lifestyle in Europe

Сдружение „Европейски перспективи“ в качеството си на един от партньорите по проект за обмяна на младежи, изпрати в Равена, Италия двама младежи, които взеха участие в младежки обмен на участници от Холандия, Португалия, Швеция, България и Австрия. Младите хора преминаха през съвместна програма от дейности със специфични цели и задачи и работеха заедно с опитни лидери и такива, работещи с младежи. Те развиха персонални, професионални и междукултурни компетенции. Младежкият обмен целеше засилване на мобилността на младите хора в Европа, насърчаваше тяхната инициативност и креативност, подпомагаше тяхното активно участие в проекта и по този начин доведе до повишаване на междукултурните им знания.

5. Проект “ Нова Енергия за Стара Планина “, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2007-2013. Специфичната цел на проекта е да се повиши техническия и институционален капацитет за работа в сферата на енергийната ефективност в транс-граничния регион и да се изпълняват енергийни одити и топлинни изчисления в пилотни общини.