За нас

„Сдружение „Европейски перспективи“ е регистрирано през 2005 г. съгласно ЗЮЛНЦ като сдружение за извършване на дейност в частна полза

Основните сфери на дейност са следните:

  • да подкрепя развитието на образователните институции, гражданското общество, науката, културата и туризма;
  • да подкрепя социалната интеграция на младите хора, тяхното персонално и професионално развитие;
  • активно да участва в развитието на трансграничното сътрудничество с граничещите държави и държавите от Балканския регион;
  • да насърчава, подкрепя и подпомага институционалното изграждане и развитие на местни, регионални инационални структури с капацитет за работа по европейски програми и проекти;
  • организира и участва в организирането на публични събития като обучения, семинари, учебни посещения, изложби, панаири и т.н.
  • сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на информация и работа по съвместни проекти.